नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

लिखत र निवेदनको फारमको ढाँचाभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको  मिति २०७५/५/२६ को  निर्णय अनुसार भू-सूचना प्रणाली स‍ञ्चालन निर्दे‍शिका  २०७१ मा व्यवस्था भएका संशोधित अनुसूचीहरु ः